2021 - Sabino Portella (170)

2020 - Sabino Portella (160)

1983 - Mike Conte (Hwt)

1974 - Tom Seitz (108)

1973 - Tom Seitz (106)